بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی )

نویسندگان: مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ٢٢ جدایه باکتریایی بدست آمده از ریزوسفر گوجه فرنگی متعلق به گونه هایB. licheniformis و Bacillus cereusبر ای مطالعه تشکیل بیوفیلم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، کشت ١٨ تا ٢٤ ساعته هر جدایه در محیط مایعLBتهیه شد. سپس سوسپانسیون باکتری های با چگا لی نو ری برابر 01/0در طول موج ٦٠٠ نانومتر در پلیت هایی که جهت آزمون الایزا استفاده می شوند، ریخته شد و عمل انکوباسیون به مدت ٧٢ ساعت در دمای ٣٧ درجه صورت پذیرفت.پس از انجام مراحل آزمایش و رنگ آمیزی، میزان جذب نوری در طول موج ٤٩٢ نانومترکه نشان دهنده میزان چسبندگی و تشکیل بیوفیلم می باشد ، انداز ه گیری گردید. نتایج این بررسی نشان داد که از ٢٢ جدایه استفاده شده، در ٦ جدایه چسبندگی بسیار بالاتر از سایر جدایه ها یعنی میزان جذب ٢٩٣/0 - 137/0 می باشد.به منظور بررسی های گلخانه ای، تعداد سه عدد نشاء در گلدان های حاوی خاک استریل کاشته شد و توسط جدایه های باکتریایی تلقیح گردید. عمل جداسا زی باکتر یها از سطوح ریشه به روش سری رقت انجام شد. نتایج بررسی های گلخانه ای حاکی از آن بود ک ه ٦ باکتری دارای قابلیت تشکیل بیوفیلم با لا در شر ایط آزمایشگاه، در کلونیزاسیون ریشه نیز بسیار موثر بودند.

کلمات کلیدی

, باسیلوس , بیوفیلم, گوجه فرنگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029945,
author = {رمضانی مقدم, مریم and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {باسیلوس ،بیوفیلم، گوجه فرنگی، ریزوسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی
%A رمضانی مقدم, مریم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]