هفتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( استری کردن روغن های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل )

نویسندگان: نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , حسین عشقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روغن های خوراکی پسماند به عنوان جایگزین مناسب روغن های تازه، در تولید بیودیزل قابل توجه است. هرچند استفاده از روغن های خوراکی پسماند باعث کاهش قابل توجه هزینه تولید سوخت می شود، اما فرایند تولید سوخت با استفاده از این روغن ها پیچیده تر می باشد. در حال حاضر استفاده از دو مرحله فرایند کاتالیز شده با اسید و باز، برای تولید بیودیزل از این روغن ها مورد توجه می باشد. این مطالعه با هدف تولید سوخت زیستی بیودیزل از منابع پسماند در بهمن ماه 89 و در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. در این تحقیق برای کاهش درصد اسیدهای چرب آزاد روغن در مرحله استریفیکاسیون از یک اسید لیواز به نام فریک سولفات به دلیل افزایش بازده، کاهش هزینه تجهیزات، بازیافت آسان تر و قابلیت استفاده مجدد استفاده شد. همچنین برای افزایش پایداری محصول تولیدی در برابر اکسیداسیون و بالا بردن عملکرد آن، از ماده مگنسول به عنوان خالص کننده بیودیزل استفاده گردید. قابلیت این ماده تا حدی است که می توان درمرحله خالص سازی بیودیزل به عنوان جایگزین مرحله آب شویی و یا به عنوان یک مرحله پالیش سوخت استفاده شود.

کلمات کلیدی

, استریفیکاسیون با فریک سولفات, بیودیزل, ترانس استریفیکاسیون, روغن های خوراکی پسماند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029981,
author = {ثابت سروستانی, نسرین and فرزاد, عبدالعلی and عشقی, حسین},
title = {استری کردن روغن های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {استریفیکاسیون با فریک سولفات، بیودیزل، ترانس استریفیکاسیون، روغن های خوراکی پسماند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استری کردن روغن های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل
%A ثابت سروستانی, نسرین
%A فرزاد, عبدالعلی
%A عشقی, حسین
%J هفتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]