بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. )

نویسندگان: منا کردستانی , جواد کریمی برنگ , مهدی مدرس اول , مهناز حسنی کاخکی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوشخیزک ها شامل گروهی از حشرات با رژیم غذایی متفاوت نظیر گیاهخواری، پوسیده خواری و همچنین شکارگری هستند. گاه تغذیه ی برخی گونه ها مانند گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. در تراکم زیاد، منجر به کاهش بذر و گل دهی گیاهان کوچک می گردد. به دلیل اثرات زیان بار آفت کش های شیمیایی بر محیط زیست وسلامت انسان، در بسیاری از برنامه های مدیریت آفات استفاده از عوامل کنترل بیولژیک در اولویت قرار دارد. نماتودهای بیمارگر حشرات از عوامل کنترل بیولژیک موثر علیه بسیاری از آفات می باشند. با توجه به زیستگاه مشترک نماتودهای بیمارگر حشرات و گوشخیزک ها، بررسی تاثیر احتمالی این گروه عواملی کنترل روی حشرات مذکور موضوع بررسی حاضر می باشد. به این منظور تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی با غلظت های 100، 250، 500، 1000، 1500، 2000 و 3000 در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مرگ و میر ایجاد شده مربوط به غلظت سه هزار لارو عفونت زا به ازای هر گوشخیزک، 72 ساعت پس از شروع آزمایش بود. اندازه گیری توان تولید مثلی نماتود در بدن گوشخیزک بوسیله کاربرد پانصد لارو عفونت زا، متوسط میزان تولید مثل بیمارگر را 5/599 لارو عفونت زا به ازای هر گوشخیزک نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که گوشخیزک معمولی می تواند میزبانی برای نماتود H. bacteriophora باشد. هدف از این مطالعه، شناخت نحوه ی برهم کنش احتمالی گوشخیزک- نماتود بوده است تا بتوان از این طریق اطلاعاتی در مورد تاثیر عوامل بیمارگری چون H. bacteriophora بر گونه ای غیر هدف ( مانند گوشخیزک معمولی ) به دست آید. بررسی حاضر، نخستین مطالعه تاثیر H. bacteriophora روی گوشخیزک معمولی می باشد.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, نماتود بیمارگر, گوشخیزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029992,
author = {کردستانی, منا and کریمی برنگ, جواد and مدرس اول, مهدی and حسنی کاخکی, مهناز and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L.},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک- نماتود بیمارگر- گوشخیزک معمولی-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L.
%A کردستانی, منا
%A کریمی برنگ, جواد
%A مدرس اول, مهدی
%A حسنی کاخکی, مهناز
%A حسینی, مجتبی
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]