آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (392-403)

عنوان : ( شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک )

نویسندگان: بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه‎های آزمون جنبه‌های مختلف مدیریت گیاهان زراعی، مدل‎سازی رشد آنها با هدف پیش‎بینی عملکرد گیاه تحت شرایط متفاوت می‎باشد. پیش‎بینی صحیح عملکرد گیاه زراعی جهت مدیریت مناسب سیستم‎های زراعی در مناطق خشک و نیمه‎خشک با در نظر گرفتن کمبود آب ضرورت دارد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی ساده برای پیش‎بینی عملکرد کلزا بر اساس شاخص سطح برگ شبیه‌سازی شده در شرایط تنش آب بود. در این مدل شاخص سطح برگ بر اساس درجه روز تجمعی و شاخص تنش آب شبیه‎سازی شد. موازنه آب خاک توسط مقدار تخلیه رطوبت از منطقه توسعه ریشه‎ها، تبخیر و تعرق واقعی گیاه، رواناب و نفوذ عمقی شبیه‎سازی شد. داده‎های ورودی مورد نیاز مدل شامل داده‎های آب و هوا (میزان تشعشع خورشیدی، درجه حرارت حداقل و حداکثر و بارندگی)، اطلاعات مربوط به خاک و گیاه می‎باشد. مدل برای رقم زرفام تحت شرایط تنش و عدم تنش در سال زراعی 84-1383 برای شرایط مشهد ساخته شد و در سال 85-1384 برای تیمارهای مربوطه ارزیابی شد. مدل در کلیه تیمارها و طی هر دو سال پیش‎بینی قابل قبولی از شبیه‎سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا نشان داد.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق, شاخص تنش آب, شاخص سطح برگ, درجه روز تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030001,
author = {میرهاشمی, بی بی ملیحه and بنایان اول, محمد},
title = {شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {392--403},
numpages = {11},
keywords = {تبخیر و تعرق، شاخص تنش آب، شاخص سطح برگ، درجه روز تجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A بنایان اول, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]