بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (112-120)

عنوان : ( ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی) )

نویسندگان: حمزه میرحاجی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد , سیدمحمد مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که اهمیت حفاظت از محیط زیست در جوامع امروزی امری بدیهی است، بنابراین اقدام و اجرای هرگونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست دارد. یکی از راه های حفظ منابع طبیعی و دست یافتن به توسعه پایدار و بویژه کشاورزی پایدار، ارزیابی زیست محیطی فرایند تولید محصولات کشاورزی می باشد. روش ارزیابی چرخه حیات یک روش مورد قبول برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سراسر چرخه حیات یک محصول می باشد. در این مطالعه، از روش ارزیابی چرخه حیات برای ارزیابی اثرات زیست محیطی گرمایش جهانی، اسیدیته، تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی محصول چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان خراسان جنوبی و شرکت سهامی زراعی خضری بهره گرفته شد. داده های بدست آمده، مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که اثر تخلیه منابع آبی در تولید چغندر قند در استان خراسان جنوبی، بیشتر از سایر اثرات به محیط زیست آسیب می رساند. شاخص نهایی زیست محیطی برای گرمایش جهانی، اسیدیته، تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی به ترتیب 0003/0، 002/0، 025/0 و 073/0 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته, تخلیه منابع, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030003,
author = {میرحاجی, حمزه and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and مهدوی شهری, سیدمحمد},
title = {ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {112--120},
numpages = {8},
keywords = {اسیدیته، تخلیه منابع، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی)
%A میرحاجی, حمزه
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A مهدوی شهری, سیدمحمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]