پژوهش های تولید گیاهی, دوره (19), شماره (1), سال (2012-8) , صفحات (1-15)

عنوان : ( مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه )

نویسندگان: نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جواران , بهزاد قره یاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئین دانه بقولات از نظر اسیدآمینه‌های سولفوردار نظیر متیونین و سیستئین کمبود دارند و لذا بهبود کیفیت پروتئین حبوبات یکی از اهداف اصلاحی مدنظر در این گیاهان است. به همین منظور در این بررسی از ژن گزارشگر gus جهت تعیین درصد تراریزش و بیان ژن، از ژن پروتئین دانه آفتابگردان (ssa ) برای تولید پروتئین‌های غنی از سیستئین و متیونین و از ژن گزینشگر bar برای گزینش گیاهان تراریخته در گیاه نخود استفاده شد. تجزیه و تحلیل PCR به منظور تایید تراریزش گیاهان تراریخته بالقوه بدست آمده در گلخانه انجام شد. فعالیت gus نیز در طی پنج مرحله ارزیابی شد. بر اساس نتایج بدست آمده ژن گزینشگر bar برای حصول گیاهان تراریخته و درصد تراریزش بالا و با سرعت زیاد در گیاه نخود مطلوب است. نتایج تجزیه و تحلیل PCR نشان داد که 13 گیاه استقرار یافته در گلخانه حاوی ژن‌های gus، bar و ssa بوده‌اند ولی در برخی از آنها ژن gus بیان نشده و یا بیان ضعیفی داشته است. درصد تراریزش در این آزمایش 3/4 درصد بود. یکی از علل پایین بودن آن مشکل ریشه‌زایی و استقرار شاخه‌ها در گلخانه می‌باشد که با جایگزینی روش پیوندزدن به جای روش ریشه‌زایی در محیط این ویترو می‌توان درصد تراریزش را نیز افزایش داد.

کلمات کلیدی

, نخود, تراریزش, اسیدآمینه‌های سولفوردار , gus و .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030005,
author = {مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and مختار جلالی جواران and بهزاد قره یاضی},
title = {مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {1},
month = {August},
issn = {2322-2050},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {نخود، تراریزش، اسیدآمینه‌های سولفوردار ، gus و . ssa},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A مختار جلالی جواران
%A بهزاد قره یاضی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2012

[Download]