مدیریت شهری, دوره (9), شماره (27), سال (2011-9) , صفحات (237-258)

عنوان : ( برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری )

نویسندگان: حسین محمدی , آزاده تعالی مقدم , مرتضی بستام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نسبتاً جدیدی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و نقش آن در شکل دهی روابط اجتماعی افراد بررسی می گردد. از آنجا که شهرداری در سوق دهی امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف شهر نقش به سزایی بر عهده دارد و از طرفی با مردم به عنوان صاحبان و نفع برندگان از سرمایه اجتماعی ارتباط دو جانبه ای دارد، بسترسازی و ایجاد شرایط لازم در جهت افزایش این شاخص در بین افراد می تواند منافع متقابلی برای مردم و سازمانهای مسئول از جمله شهرداری داشته باشد. بدین منظور در این مطالعه با بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، به برآورد میزان آن در مناطق 13 گانه شهر مشهد پرداخته شده است. برای انجام تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب، حجم نمونه در هر منطقه به دست آمده و پس از تکمیل پرسشنامه ها و انجام آزمون های مربوطه، سطح سرمایه اجتماعی و شاخص های آن با استفاده از نرم افزارهایExcel و SPSS محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که سطح سرمایه اجتماعی در شهر مشهد در حد متوسط بوده و بیشترین شاخصهای سرمایه اجتماعی در مشهد مربوطه به آگاهی و مشارکت و کمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی مربوط به اعتماد و امنیت بوده است. در ادامه تحقیق با تشکیل جداول توافقی، ارتباط بین برخی از متغیرهای توصیفی از جمله جنسیت، تحصیلات، درآمد و بومی بودن افراد با شاخص های سرمایه اجتماعی بررسی شده و در نهایت میزان آشنایی و رضایت مردم از سازمانهای زیرمجموعه شهرداری مشهد ارزیابی شده است. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق، راهکارهای لازم برای ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر که در راستای وظایف شهرداری می باشد، ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, مشهد, شاخص های سرمایه اجتماعی, جدول توافقی, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030012,
author = {محمدی, حسین and تعالی مقدم, آزاده and بستام, مرتضی},
title = {برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2011},
volume = {9},
number = {27},
month = {September},
issn = {1607-2227},
pages = {237--258},
numpages = {21},
keywords = {سرمایه اجتماعی، مشهد، شاخص های سرمایه اجتماعی، جدول توافقی، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری
%A محمدی, حسین
%A تعالی مقدم, آزاده
%A بستام, مرتضی
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2011

[Download]