سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris )

نویسندگان: محمد کریمی بابااحمدی , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , حسام دهقانی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولز به عنوان فراوان ترین منبع تجدید شدنی در سطح زمین می باشد که برای تبدیل شدن به منابع قابل دسترس انرژی، نیازمند همکاری دسته ای از آنزیم ها به نام سلولاز می باشد. لذا تولید فراوان این آنزیم ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بررسی از مخمر Pichia pastoris به منظور مطالعه قابلیت بیان این آنزیم و همچنین به عنوان یک منبع فراوان و ارزان تولید آنزیم سلولاز استفاده شد. ژن Cel5 (اندوگلوکاناز) از آکتینومایست Thermobifida fusca در وکتور بیانی pPICZα A تحت پیشبر قدرتمند AOX1 و فاکتور ترشحی مناسب قرار گرفت و سپس به P. pastoris سویه KM71 مخمر منتقل شد. سویه های تراریخته با این ژن بر روی محیط کشت مناسب حاوی آنتی بیوتیک زئوسین انتخاب و در محیط القا قرار گرفتند. نتایج آنالیز PCR نشان داد که این ژن با موفقیت در وکتور بیانی مخمر در جهت درست قرار گرفته است. افزایش غلظت آنتی بیوتیک زئوسین در محیط کشت منجر به انتخاب سویه هایی با تولید بیشتر این آنزیم گردید. همچنین در این بررسی تولید پروتئین ترشحی توسط روش رنگ آمیزی محیط کشت Cmc-agar تایید شد.

کلمات کلیدی

, مخمر, Thermobifida fusca, سلولاز, اندوگلوکاناز, سلولز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030015,
author = {کریمی بابااحمدی, محمد and مشتاقی, نسرین and ملک زاده شفارودی, سعید and دهقانی, حسام and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {مخمر،Thermobifida fusca، سلولاز، اندوگلوکاناز، سلولز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris
%A کریمی بابااحمدی, محمد
%A مشتاقی, نسرین
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A دهقانی, حسام
%A باقری, عبدالرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]