بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( ردیابی ژنphlDدر سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رویاء بابائی ملک کلائی , فایزه باقری , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , روح اله صابری ریسه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین مکا نیسم های جلو گیری کننده بیماریهای گیاهی، تو لید آنتی بیوتیک هایی مانند ۲و ۴ دی استیل فلوروگلو سینول توسط سودوموناس های فلورسنت به عنوان عوامل بیوکنترل موثر شناخته شده اند .کاربرد استرین هایphlمنفی در مقایسه با استرین های phlمثبت، اهمیت استرین هایphlمثبت را در کنترل بیماریها نشان داده است. ژنphlD نقشی اساسی در تولیدphlدارد و این ژن مارکر ژنتیکی خوبی برای بررسی تنوع ژنتیکی سودوموناس های فلورسنتphl+می باشد. در این پژوهش ۵۸ جدایه سودوموناس های فلورسنت جداسا زی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت. ردیابی ژن بیوسنتز آنتی بیوتیک ۲و4 دی استیل فلوروگلو سینول به روشPCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصیBPR و 4 B2BF انجام شد و تشخیص کمی این آنتی بیوتیک به روشHPLC صورت گرفت. نتایج نشان داد که ۱۲ جد ایه واجد ژن تو لید کننده آنتی بیوتیک ۲و ۴ دی استیل فلوروگلوسینول بوده و بیشترین میزان تولید مربوط به جدایه 68 UM مقدار ۳۹ میکروگرم در میلی لیتر بو د. در آزمایش های گلخانه ای نیز جد ایه های تو لید کننده آنتی بیوتیک ۲و ۴ دی استیل فلوروگلوسینول نسبت به سایر جدایه ها ازتوانایی بیشتری در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم برخوردار بودند و با کاربرد این جدایه ها کاهش قابل توجهی در شدت بیماری و در نتیجه افزایش وزن تر ریشه و بخش های هوایی بوته ها نسبت به شاهد گردیدند.

کلمات کلیدی

, ژنphlD, سودوموناس, ریزوسفر , گندم, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030017,
author = {بابائی ملک کلائی, رویاء and باقری, فایزه and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت and روح اله صابری ریسه},
title = {ردیابی ژنphlDدر سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ژنphlD، سودوموناس، ریزوسفر ،گندم، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ژنphlDدر سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی
%A بابائی ملک کلائی, رویاء
%A باقری, فایزه
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روح اله صابری ریسه
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]