پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

Title : ( بررسی عملکرد پروتکل مدیریت کلید RKPH و تحلیل پارامترهای موثر بر آن )

Authors: Seyed Saber Banihashemian , Abbas Ghaemi Bafghi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه مدیریت کلید به عنوان یکی از مهمت رین جنبه ها ی امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم مطرح شده است . ما در مقاله قبلی خود یک طرح مدیریت کلید جدید به نام RKPH را برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه دادیم که از لحاظ فضای ذخیره سازی، اتصال و مقاومت نسبت به طرح های قبلی بهبود یافته است. در این مقاله، ما به بررسی پروتکل RKPH پرداخته و تاثیر پارامترهای مختلف بر رو ی پروتکل پیشنهادی را بررسی شده است. نتایج این تاثیر نشان می دهد که با افزایش کلیدهای درون گره های حسگر و همچنین افزایش فاصله هسته، مقاومت کاهش می یابد و با افزایش تعداد کلیدهای منبع کلید پایه و تعداد دسته ها مقاومت افزایش می یابد . با توجه با نتا یج، با افزایش تعداد کلیدهای منبع کلید اتصال کاهش می یابد و با افزا یش تعداد کلیدهای درون هر گره حسگر و تعداد کل ی دهای سردسته ها،اتصال افزایش می یابد. همچنین معیاری برای ارزیابی همزمان اتصال ومقاومت معرفی شده است. مقایسه عملکرد پیشنهادی RKPH و پروتکل AP نشان میدهد که در شرایط برابر، پروتکل پیشنهادی عملکرد بهتری در حدود سیزده برابر دارد.

Keywords

, مدیریت کلید, پیش توزیع, شبکه حسگر بیسیم, ناهمگن, مقاومت, اتصال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030020,
author = {Banihashemian, Seyed Saber and Ghaemi Bafghi, Abbas},
title = {بررسی عملکرد پروتکل مدیریت کلید RKPH و تحلیل پارامترهای موثر بر آن},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {IRAN},
keywords = {مدیریت کلید، پیش توزیع، شبکه حسگر بیسیم،ناهمگن، مقاومت، اتصال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد پروتکل مدیریت کلید RKPH و تحلیل پارامترهای موثر بر آن
%A Banihashemian, Seyed Saber
%A Ghaemi Bafghi, Abbas
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]