اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی , 2012-06-19

عنوان : ( تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره )

نویسندگان: سعید قندهاری علویجه , محمد غفوری , حمید حقیقی , غلامرضا لشکری پور , سجاد کاظم شیرودی , هادی آشتیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط بین میدان تنش کنونی و شکستگی های طبیعی که در جهت های مساعد برای فعال شدن مجدد توسط شکست برشی یا کششی در میدان تنش برجا قرار داشته و اغلب هدایت هیدرولیکی بالایی را نشان میدهند، میتواند نتایج مهمی برای جریان زیرسطحی داشته باشد. در این تحقیق شکستگی های زیر سطحی و جهت تنش برجا در کربنات های سانتونین (سازند ایلام) واقع در جنوب غرب ایران که یکی از مهمترین مخازن هیدرکربنی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تصاویر حاصل از لاگ های تصویریFMI) پس از پردازش اطلاعات خام، برای شناسایی انواع شکستگی ها و همچنین برای تعیین جهت تنش کنونی در کربنات های سانتونین (سازند ایلام) در جنوب غرب ایران مورد تفسیر قرار گرفته و نتایج حاصل از لاگهای تصویری با تحلیلشکستگیهای طبیعی بدست آمده از مغزه های چاهAتطبیق داده شده است. در مجموع از 91 شکستگی که در چاهA تفسیر شدند،میانگین آزیموت شکستگ یهای بدست آمده از روی تصویرFMIو مغزه هاN20Eاستنباط میشود. در نتیجهSHmaxعمدتا در جهتNE-SW بوده که احتمالا نتیجه فاز اصلی کوهزایی زاگرس م یباشد.

کلمات کلیدی

, تنشهای برجا - لاگهایFMI, شکستگی طبیعی - مکانیزم کانونی زمین لرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030032,
author = {قندهاری علویجه, سعید and غفوری, محمد and حمید حقیقی and لشکری پور, غلامرضا and کاظم شیرودی, سجاد and هادی آشتیانی},
title = {تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنشهای برجا - لاگهایFMI،شکستگی طبیعی - مکانیزم کانونی زمین لرزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره
%A قندهاری علویجه, سعید
%A غفوری, محمد
%A حمید حقیقی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A کاظم شیرودی, سجاد
%A هادی آشتیانی
%J اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
%D 2012

[Download]