مواد نوین, دوره (2), شماره (3), سال (2012-4) , صفحات (39-49)

عنوان : ( تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات )

نویسندگان: آرزو سزاوارسیدی جندقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نقش نانو ذرات آلومینا و تاثیر افزایش نیرو بر روی رفتار خراش پلی متیل متاکریلات مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه های استاندارد از نانو کامپوزیتهای زمینه پلی متیل متاکریلات تقویت شده با درصدهای وزنی متفاوت آلومینا با روش قالب گیری فشاری ساخته شدند. سپس آزمون خراش بر اساس استاندارد در شرایط دمای محیط و سرعت خراش 10 میلیمتر بر ثانیه انجام شد. برای بررسی و شناخت مکانیزم های خراش از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سختی خراش نمونه ها به مقدار نانو ذرات آلومینا بستگی دارد، به گونه ای که افزایش نانو ذرات از 0 تا 15 درصد باعث کاهش پهنا یا عرض خراش از 274 به 21 میکرون می شود. همچنین، نتایج ارزیابی میکروسکوپی بیانگر این موضوع است که با اعمال نیروی خراش 15 نیوتنی اثر خراش در نمونه پلی متیل متاکریلات خالص به صورت ترکهای فصل مشترکی ظاهر می شود. در حالیکه افزودن نانو ذرات تا 5 درصد وزنی باعث تغییر ترکها به کریز و افزایش تا 15 درصد وزنی سبب بهبود مقاومت به خراش و ایجاد آسیب مار می شود.

کلمات کلیدی

, پلی متیل متاکریلات, آلومینا, نانو کامپوزیت, رفتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030034,
author = {سزاوارسیدی جندقی, آرزو and زبرجد, سیدمجتبی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات},
journal = {مواد نوین},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {April},
issn = {2228-5946},
pages = {39--49},
numpages = {10},
keywords = {پلی متیل متاکریلات، آلومینا، نانو کامپوزیت، رفتار خراش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات
%A سزاوارسیدی جندقی, آرزو
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2012

[Download]