آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (25-48)

عنوان : ( بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , مجیدرضا شیخی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند. و از آنجا که ادله اقامه شده بر قاعده مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم به جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد بر آمده اند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایر راه حلها نیکوتر شمرده است.

کلمات کلیدی

, تخصیص ناپذیری, حرمت اخذ اجرت, واجبات نظامی, واجبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030035,
author = {فخلعی, محمدتقی and شیخی نصرآبادی, مجیدرضا},
title = {بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-936x},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {تخصیص ناپذیری، حرمت اخذ اجرت، واجبات نظامی، واجبات عبادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
%A فخلعی, محمدتقی
%A شیخی نصرآبادی, مجیدرضا
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2012

[Download]