هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی )

نویسندگان: مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با گسترش سامانه های مکانیکی برداشت، جابجایی و درجه بندی میوه ها، احتمال ایجاد آسیب های مکانیکی برای میوه ها بسیار زیاد است. از طرفی استفاده از مواد پوششی مختلف جهت حفظ کیفیت و نیز جلوگیری از ضایعات محصولاتی که دوره انبارمانی دارند، مرسوم است. در این تحقیق اثر مواد پوششی برای کمینه کردن آسیب های ناشی از بارهای ضربه ای، مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مهم لهیدگی شامل 2 رقم ،3×3× قطر، عمق، حجم لهیدگی و حساسیت به لهیدگی می باشد. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل 2 3 غلظت ماده × ( 3 دوره انبارمانی (بدون انبارمانی، ا و 2 ماه انبارمانی × ( سیب (زرد لبنانی، قرمز لبنانی 3 و 6 درصد)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار استفاده گردید. در هر آزمایش، ، پوشاننده ( 0 متغیرهای عمق و قطر لهیدگی اندازه گیری و حجم و حساسیت به لهیدگی با استفاده از روابط محاسبه شدند. نتایج نشان داد اثر فاکتور های غلظت و انبارمانی در سطح 1% بر قطر لهیدگی معنی دار است و اثر متقابل غلظت و رقم در انبارمانی به ترتیب در سطوح 5% و 1% بر قطر لهیدگی معنیدار است. اثر غلظت و انبارمانی و نیز اثر متقابل آن ها بر میزان عمق لهیدگی در سطح 1% معنیدار است. همچنین اثر غلظت و انبارمانی و اثر متقابل رقم در انبارمانی در سطح 1% و اثر متقابل رقم در غلظت در سطح 5% بر حساسیت به لهیدگی معنی دار است. نتیجه این که با افزایش دوره انبارمانی و افزایش غلظت کلریدکلسیم دوآبه فاکتورهای مربوط به لهیدگی کاهش می یابد، بنابراین استفاده از این ماده پوشاننده به عنوان عاملی جهت کاهش ضایعات میوه سیب پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, لهیدگی, انبارمانی, میوه سیب, کلریدکلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030044,
author = {جعفریان, مصطفی and صدرنیا, حسن and آق خانی, محمدحسین},
title = {کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی},
booktitle = {هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {لهیدگی، انبارمانی، میوه سیب، کلریدکلسیم دوآبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی
%A جعفریان, مصطفی
%A صدرنیا, حسن
%A آق خانی, محمدحسین
%J هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]