هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه )

نویسندگان: مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از ترکیبات کلسیم به منظور افزایش استحکام و ممانعت از تخریب سلولی میوه ها مورد توجه محققان می باشد. تحقیقات گذشته نشان داده است، استفاده از ترکیبات کلسیم موجب حفظ استحکام دیواره سلولی میوه سیب می شود. بر این اساس، در این تحقیق کلریدکلسیم دوآبه به صورت ماده پوششی به منظور بررسی میزان حفظ استحکام مکانیکی ارقام مختلف سیب طی دوره انبارمانی استفاده گردید. آزمایش ها در پاییز و زمستان سال 1389 در آزمایشگاه خواص مکانیکی دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. ابتدا سیب ها با عمل غوطه وری در محلول کلریدکلسیم دوآبه تحت تیمار پوششی قرار گرفتند و سپس به سردخانه منتقل شدند. بعد از گذشت دو ماه سیب ها از سردخانه خارج شدند و اثر غلظتهای مختلف 3 و 6 درصد) و نیز مدت زمان نگهداری در انبار (بدون انبارمانی، 1 ماه و 2 ، محلول کلرید کلسیم دوآبه ( 0 ماه) بر روی خواص مکانیکی بررسی شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، مشخص شد اثر غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر مدول الاستیسیته در سطح 5% و بر تنش تسلیم در سطح 1% معنی دار است، اما این اثر بر روی چقرمگی و کرنش تسلیم معنی دار نبوده است. مدت % انبارمانی بر مدول الاستیسیته و تنش تسلیم و کرنش تسلیم در سطح 1% و بر چقرمگی در سطح 5 معنی دار است. هیچ کدام از آثار متقابل رقم در غلظت، رقم در انبارمانی و غلظت در رقم بر روی مدول الاستیسته و چقرمگی معنی دار نشده است. نتایج نشان داد استفاده از کلرید کلسیم به عنوان ماده

کلمات کلیدی

, چقرمگی, سیب, کلریدکلسیم دوآبه, مدول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030045,
author = {جعفریان, مصطفی and صدرنیا, حسن and آق خانی, محمدحسین},
title = {بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه},
booktitle = {هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {چقرمگی، سیب، کلریدکلسیم دوآبه، مدول الاستیسیته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه
%A جعفریان, مصطفی
%A صدرنیا, حسن
%A آق خانی, محمدحسین
%J هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]