فقه و اصول, دوره (88), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (151-168)

عنوان : ( گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام )

نویسندگان: محمد مهدی یزدانی کمرزرد , حسین صابری , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه‌های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق‌تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب‌های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می‌توان یافت که به نظر می‌رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. مقالة حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه‌هایی پرداخته که به قیاس بودن آن‌ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن‌ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش‌هایی است که در این زمینه مطرح می‌باشد.

کلمات کلیدی

, قیاس , تعمیم حکم , اشتراک حکم, مسالک تعلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030047,
author = {یزدانی کمرزرد, محمد مهدی and صابری, حسین and ناصری مقدم, حسین},
title = {گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {88},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {151--168},
numpages = {17},
keywords = {قیاس - تعمیم حکم - اشتراک حکم- مسالک تعلیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام
%A یزدانی کمرزرد, محمد مهدی
%A صابری, حسین
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]