اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (14), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (246-259)

عنوان : ( بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان )

نویسندگان: علی مشهدی , جعفر حسنی , فاطمه میردورقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، تهیهی نسخهی فارسی پرسشنامهی نظمجویی شناختی و بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی آن (CERQ-K-P) هیجان - فرم کودکان در جامعهی کودکان ایرانی بود. پس از آمادهسازی با روش ترجمهی CERQ-K روشکار: نسخهی انگلیسی مضاعف بر روی 531 نفر ( 258 نفر پسر و 273 نفر دختر) از دانشآموزان پایههای 1389 اجرا و اعتبار - سوم، چهارم و پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 90 از طریق همسانی درونی و همبستگیهای مجموعهی ماده CERQ-K-P نسخهی بررسی گردید. ساختار عاملی مقیاس با هر دو شیوهی تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مولفهی اصلی با استفاده از چرخش واریماکس ارزیابی و روایی پرسشنامهی مذکور، از طریق همبستگی بین خردهمقیاسها و روایی ملاکی بررسی گردید. یافتهها: ضرایب آلفای کرونباخ برای تمام خردهمقیاسها و کل مقیاس در هر دو جنس و کل شرکتکنندگان از نظر روانسنجی، مطلوب بوده و دامنهی اکثر 0 بود. بررسی ساختار عاملی این / همبستگیهای مجموعهی ماده بیشتر از 4 پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی از الگوی 9 عاملی اصلی حمایت کرد که 68 درصد واریانس را تبیین میکرد. نتایج تحلیل CERQ-K عاملی تاییدی نیز حاکی از برازش مطلوب و قابل قبول مادهها بود. به علاوه، الگوی ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسها و روایی ملاکی همزمان پرسشنامه، با مقیاس اضطراب چندبعدی کودکان و مقیاس افسردگی کودکان، بیانگر روایی خوب این مقیاس بود. نتیجهگیری: نسخهی فارسی پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان فرم کودکان در جامعهی ایران اعتبار و روایی خوبی دارد و ابزار مناسبی جهت فرآیندهای غربالگری، تشخیص و درمان مشکلات مختلف هیجانی در موقعیتهای بالینی و پژوهشی میباشد.

کلمات کلیدی

, اعتبار, روایی, شناخت, عامل, نظمجویی, هیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030055,
author = {مشهدی, علی and جعفر حسنی and میردورقی, فاطمه},
title = {بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2012},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {1028-6918},
pages = {246--259},
numpages = {13},
keywords = {اعتبار، روایی، شناخت، عامل، نظمجویی، هیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان
%A مشهدی, علی
%A جعفر حسنی
%A میردورقی, فاطمه
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2012

[Download]