سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی )

نویسندگان: الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری پژمردگی آوندی گوجهفرنگی توسط Fusarium oxysporum f.sp. lycopersicy ایجاد میشود. سه نژاد این بیمارگر بر اساس حضورژنهای مقاومتی I , I-1 , I-2 و I-3 در ارقام افتراقی از یکدیگر متمایز می شوند.ژن SIX3 در هر سه نژاد این بیمارگر حضور داشته و توسط ژن مقاومتی I-2شناسایی میگردد. ژن کد کننده SIX3 در سایر فرمهای اختصاصی و غیربیماریزای F. oxysporum شناسایی نشدهاست. این پژوهش با هدف بررسی حضور ژن کدکننده این پروتییندر جمعیت ایرانی F. oxysporum f.sp. lycopersicy صورت گرفت. 41 جدایه F. oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی متعلق به شش استان کشور به همراه یک جدایهی استاندارد FOL از امریکا و دو جدایهی غیربیماریزا مورد بررسی قرار گرفت. بررسی الگوی الکتروفورزی محصول PCR حضور باند با وزن مولکولی مورد انتظار ) 314 جفت باز( را در 43 جدایه از 41 جدایه مورد بررسی به همراه جدایهی استاندارد و یک جدایهی غیر بیماریزا را تایید نمود. در دو جدایه F. oxysporum جدا شده از گیاه گوجه فرنگی و یک جدایه غیر بیماریزا باند مورد نظر مشاهده نگردید. به منظور اطمینان، ژن SIX3 همسانهسازی و توالییابی گردید. آنالیز نتایج با نرمافزار SeqMan صحت منطقه تکثیر شده را تاییدنمود. این اولین گزارش از ردیابی ژن فوق در یک جدایه غیربیماریزاست که با مطالعات پیشین مبنی نشانگر بودنژن SIX3 در FOL ، مطابقت ندارد. مطالعات بیشتر در زمینهی بیان ژن SIX3 و همچنین بررسی الگوی حضور سایر ژنهای افکتوری در این جدایهها در دست انجام است.

کلمات کلیدی

, افکتور, گوجه فرنگی , Fusarium oxysporum f.sp lycopersicy , SIX3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030058,
author = {ربیعی مطلق, الهه and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and شکوهی فر, فرهاد and طاهری, پریسا},
title = {ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افکتور، گوجه فرنگی ، Fusarium oxysporum f.sp lycopersicy ، SIX3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی
%A ربیعی مطلق, الهه
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A شکوهی فر, فرهاد
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]