دانش و توسعه, سال (2007-7)

عنوان : ( کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران )

نویسندگان: محمد قربانی , الهام شکری , مرضیه مطلبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

کلمات کلیدی

کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103006,
author = {قربانی, محمد and شکری, الهام and مطلبی, مرضیه},
title = {کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2008-1456},
keywords = {کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
%A قربانی, محمد
%A شکری, الهام
%A مطلبی, مرضیه
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]