سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora )

نویسندگان: سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های آتشک و لکه آلترناریایی گلابی از رایج ترین بیماری های مخرب در مناطق بارانی ومرطوب می باشند که هر ساله خسارات اقتصادی به باغداران در استان خراسان رضوی وارد می نمایند . مشکلات کنترلی این بیماری، بخصوص در مورد کنترل شیمیایی که مسائل زیست محیطی در پی دارد، اهمیت روش بیولوژیک را بیشتر می کند. .سودوموناس های فلورسنت عوامل موثری برای کنترل بیولوژیکی می باشند .این باکتری ها سطح برگ را کلونیزه کرده وجمعیت بالایی را تولید می کنند وبا تولید متابولیت های ثانویه متعددی از قبیل سیدروفور، آنتی بیوتیک و سیانید هیدروژن از رشد عوامل بیماری زای گیاهی جلوگیری می کنند.هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی 31 جدایه اپی فیت آنتاگونیست P. fluorescens جداشده ازسطح درختان گلابی استان خراسان رضوی با استفاده از روش rep-PCR بوده است. گروه بندی جدایه های آنتاگونیست P. fluorescens با به کار بردن روش گروه بندی UPGMA و ضریب تشابه جاکارد با استفاده از نرم افزار NTSYS-pc صورت گرفت. بررسی ژنوتیپی جدایه های آنتاگونیست با استفاده ازاین روش نشانگر وجود تشابه 14 تا 34 درصد بین جدایه ها بوده است که سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در بین این باکتری ها را نشان می دهد. همچنین هر یک از جدایه ها دارای طرح باندی منحصر به فرد بودند. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که تعداد زیادی از جدایه های P. fluorescens قدرت بازدارندگی از رشد E. amylovora و Alternaria mali را دارند و می توانند به عنوان یک گروه از عوامل بیولوژیک موثر در کنترل این بیماری های مخرب به کار برده شوند

کلمات کلیدی

, Alternaria mali , Erwinia amylovora , Pseudomonas fluorescens , rep-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030060,
author = {صادقیان, سمانه and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Alternaria mali ، Erwinia amylovora ، Pseudomonas fluorescens ، rep-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora
%A صادقیان, سمانه
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]