سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خراسان رضوی با دارا بودن 1344 هکتار سطح زیر کشت درختان گلابی یکی از مناطق مهم کشت گلابی در ایران می باشد. بیماری سوختگی آتشین) Fire blight ( یکی از بیماری های مهم درختان میوه دانه دار در جهان بوده که موجب آسیب به بسیاری از گونه های گیاهی خانواده روزاسه به ویژه درختان سیب، گلابی، به و گیاهان زینتی متعددی می شود. مشکلات کنترلی این بیماری، بخصوص در مورد کنترل شیمیایی که مسائل زیست محیطی در پی دارد، اهمیت روش بیولوژیک را بیشتر می کند. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی 34 جدایه اپی فیت آنتاگونیست P.agglomerans جداشده از شاخ وبرگ درختان گلابی استان خراسان رضوی با استفاده از روش rep-PCR بوده است. گروه بندی جدایه های آنتاگونیست P.agglomerans با به کار بردن روش گروه بندی UPGMA و ضریب تشابه جاکارد با استفاده از نرم افزار NTSYS-pc صورت گرفت. بررسی ژنوتیپی جدایه های آنتاگونیست با استفاده ازاین روش نشانگر وجود تشابه 33 تا 34 درصد بین جدایه ها بوده است که سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در بین این باکتری ها را نشان می دهد همچنین هر یک از جدایه ها دارای طرح باندی منحصر به فرد بودند.

کلمات کلیدی

, آتشک گلابی, تنوع ژنتیکی, Erwinia amylovora , Pantoea agglomerans , rep-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030062,
author = {صادقیان, سمانه and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آتشک گلابی، تنوع ژنتیکی، Erwinia amylovora ، Pantoea agglomerans ، rep-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی
%A صادقیان, سمانه
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]