سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یماری لکه قهوهای قارچ خوراکی مهمترین بیماری باکتریایی قارچ تکمهای در ایران و جهان می باشد. این بیماری به عنوان یکی از عوامل کاهش کیفیت و کمیت در قارچ خوراکی مطرح است. عامل بیماری چند گونه سودوموناس بوده که عموماٌ گونه tolaasii و در درجه بعدی گونه agarici به دفعات گزارش شده اند. به منطور تعیین ارتباط ژنتیکی میان جدایهها از روش Rep-PCR و پرایمرهای Eric و Box استفاده شد. پس از مشخص کردن شرایط PCR و انجام واکنش، محصول بر روی ژل آگارز 4% مشاهده شد. آنالیز نقوش الکتروفورزی محصولات PCR بر اساس وجود قطعات همسان و غیر همسان درجدایهها با استفاده از ضریب تشابه جاکارد) jaccard coefficient (صورت گرفت. برای رسم درخت فیلوژنتیکی به روش UPGMA و با نرم افزار NTSYS رسم شد. براساس الگوی قطعات DNA جدایه در چندین گروه قرار گرفتند که نشان دهنده تنوع زیاد در میان جدایهها و موثر بودن استفاده از انگشت نگاری DNA به روش Rep-PCR برای گروه بندی استرینها می باشد.

کلمات کلیدی

, سودوموناس, قارچ خوراکی, Rep -PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030063,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید and فارسی, محمد and طاهری, پریسا},
title = {تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سودوموناس، قارچ خوراکی، Rep -PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%A فارسی, محمد
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]