دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum )

نویسندگان: نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات کاربرد جداگانه و توام کود های زیستی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون،آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- کود زیستی میکوریزا (Glomus intraradic es.) 2- میکوریزا + کود گاوی،3- میکوریزا + کود آلی ورمی کمپوست،4- میکوریزا+کمپوست 5- میکوریزا + کود شیمیایی، 6- کود زیستی بیوسولفور(حاوی باکتری تیوباسیلوس) به همراه گوگرد آلی بنتونیت دار، 7- بیوسولفور + کود شیمیایی8- بیوسولفور + کود گاوی، 9- بیوسولفور + ورمی کمپوست، 10- بیوسولفور+کمپوست 11- کود گاوی، 12- کود آلی ورمی کمپوست، 13- کود شیمیایی 14- کمپوست و 15- شاهد. بیشترین عملکرد بیولوژیک (1/4504 کیلوگرم در هکتار) در نتیجه کاربرد توام بیوسولفور+ کودشیمیایی و بیشترین عملکرد دانه در اثر تیمار بیوسولفور (6/1264 کیلوگرم در هکتار)حاصل شد. بیشترین شاخص برداشت (97/25) از تیمار تلفیقی بیوسولفور+کود گاوی مشاهده شد . کاربرد توام میکوریزا با کود شیمیایی نیز روی بعضی صفات تاثیر مثبت داشت ، به طوریکه بیشترین درصد اسانس(3/5) از این تیمار به دست آمد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کودهای زیستی وآلی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون را بهبود بخشیدند.

کلمات کلیدی

, عملکرد, اسانس, کود زیستی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030064,
author = {کمایستانی, نفیسه and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن and فرهاد رجالی},
title = {بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {عملکرد، اسانس، کود زیستی، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum
%A کمایستانی, نفیسه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%A فرهاد رجالی
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]