بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani )

نویسندگان: فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت پ ایه گیاه را ع لیه آلود گی توسط بیمارگرها حفاظت میکند. این مقاومت با همکاری پاسخهای دفاعی سلولی و مولکولی به دست م یآی د. در ای ن مطالعه و رقم موبیل، حساس به این بیمارگر، به روش اسپکتروفتومت ری بررس ی ش د. R. solani فعالیت پراکسیداز و میزان ترکیبات فنلی در دو رقم سی اچ فلات، مقاوم به ٣ و ٥ بعد از مایه زن ی اندازه گی ری ،١ ، مایه ز نی گیاهچه ه ای گوجه فرن گی ٤ هفته بعد از جوانه ز نی انجام شد. فعالیت پراکسیداز و میزان ترکیبات فنلی در روزهای ٠ شد. در روزه ای ٣ و ٥ پس از م ایه ز نی میزان تر کیبات فن لی در هر دو رقم افزایش یافت که این افزایش در رقم فلات در مق ای سه با رقم مو بی ل بی شتر بو د. می زان ترکیبات فن لی در روز ٥ در هر دو رقم بیشترین مقدار را داشت. بیشترین فعالیت پراکسیداز در رقم موبیل در روز ٥ و در رقم فلات در روز ١ بو د. در رقم فلات فعا لی ت پراکسیداز در روزه ای متوا لی کاهش یافت با این وجود فعا لیت آن در این رقم بیشتر از رقم موبیل بود. در گیاهچه های کنترل مایه زنی نشده فعالیت پراک سیداز و تولی د ترکیبات فن لی طی روزهای متوالی در رقم سی اچ فلات بیشتر از رقم موبیل بود. با توجه به این که فعالیت پراکسیداز قبل از تجمع ترکیبات فنل ی افز ایش یافته است، می توان نتیجه گرفت که این آنزیم در تولید ترکیبات فنلی به عنوان یک مکانیسم موثر در مقاومت دخالت داشته است.

کلمات کلیدی

, پراکسیداز, رایزوکتونیا, گوجه فرنگی, مقاومت پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030068,
author = {نیک رفتار, فریبا and طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ and طریقی, سعید},
title = {ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پراکسیداز- رایزوکتونیا- گوجه فرنگی- مقاومت پایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani
%A نیک رفتار, فریبا
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A طریقی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]