بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani )

نویسندگان: فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Rhizoctonia solaniیکی از مخرب ترین بیمارگرها است که باعث بیماری پوسیدگی قاعده ساقه و مرگ گیاهچه گوجه فرنگ ی م یشو د. استراتژیهای مختلف بر ای کنترل این بیمارگر مورد مطالعه قرار گرفته که یکی از آنها به کارگیری ارقام مقاوم است. در این پژوهش، مقاومت ٩ رقم گوجه فرنگ ی شامل بو می، و P*G(Primoga*superstar) و ارقام هیبرید شامل Primoga ،Cherry tomato ،Early Urbana ،CH Falat ،Super Queen ،Mobil مورد ار زیابی قرار گرف ت. آزمایش در شر ایط گلخانه و ر وی گیاهچه ه ای گوجه فرن گی ٤ هفته بعد از جوانه زن ی انجام ش د. به H(Primoga*coshin2274) منظور تهیه مایه تلقیح، بذرهای گندم ٣ بار با فاصله زما نی ٢٤ ساعت است ریل شدند و سپس با افزودن قطع هی میسیلیومی به قطر ١ سان تی متر، به مدت ٧ روز در ٢٨ توسط قارچ بیمارگر کلو نیزه شدن د. مایه ز نی به کمک بذور کلو نیزه شده گندم در محل طوقه و به میزان ٣گرم به از ای هر گیاهچه صورت گرف ت. بر ای °C دمای و به Kruskal-wallis و با آزمون مق ای سه ای SPSS بررسی شدت بیماریزایی طول زخم در محل طوقه اندازه گیری شد و آنا لیز آما ری داده ها به کمک نرم افزار و Cherry tomato و مقاومت نس بی ارقام Mobil ٠ صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشانگر حساس بودن رقم / در سطح ٠٥ Mann–Whitney روش به این بیمارگر بودند. CH Falat

کلمات کلیدی

, ارقام نسبتا مقاوم, پوسیدگی طوقه و ریشه, گوجه فرنگی, رایزوکتونیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030069,
author = {نیک رفتار, فریبا and طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ and طریقی, سعید},
title = {ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارقام نسبتا مقاوم- پوسیدگی طوقه و ریشه- گوجه فرنگی- رایزوکتونیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani
%A نیک رفتار, فریبا
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A طریقی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]