بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس )

نویسندگان: تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های خاکزی از نظر چرخه عناصر غذایی اهمیت بسیار زیادی دارند. بسیاری از آنها در تبدیل مواد آلی به فرم معدنی نقش مهمی را ایفا میکنند. برخی از این قارچ ها با تولید آنزیم های مختلف سبب تجزیه ترکیبات آلی میشوند. از آنجائیکه بخش عمده فسفر در خاک بفرم آلی میباشد نقش قار چها در معدنی کرد ن این ترکیبات بسیار اهمیت دارد. به منظور مطالعه تاثیر بسترههای اسید فیتیک و گلیسروفسفات سدیم بر تولید آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی توسط جدایهه ای مختلف قارچی، آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل و سه تکرار انجام شد. تیمارها ی آزمای ش شام ل ۷ جدای ه قار چ ( ۴جدایه آسپر ژیلوس و جدایه ها ی تریکودرما، پنیسیلیوم و رایزوکتونیا) و دو نوع ترکیب فسفر آلی (اسید فیتیک و گلیسروفسفات س دیم) بودند. تولید آنزیم فسفاتا ز اسید ی و قلیای ی خار ج سلولی در در دمای ۲۸ درجه سانتیگراد رشد داده شده بودند در طی دو زمان ۷ و ۱۴ روز اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد PDB جدایه های فوق که در محیط کشت که کلیه جدایه های قارچی در تولید فسفاتاز اسیدی و قلیایی اختلاف معنی داری داشتند و از میان جدایههای مورد مطالعه، بیشترین تولید فسفاتاز قلیایی و اسیدی مربوط در ب ین جدایه های آسپر ژیلوس بی شترین تولی د آنزیم ی را نشا ن داد. A15(Aspergillus niger) بود. در این آزمایش جدایه Trichoderma harzianum به بررس یها حاکی از این بود که تولید آنزیم فسفاتاز اسیدی در کلیه جدایه ها از آنزیم فسفاتاز قلیایی بیشتر م یباشد و نوع ترکی ب فسف ر آل ی ب ر تولی د فسفاتا ز در کلیه جدایه ها تاثیر معنی داری داشته است.

کلمات کلیدی

, اسید فیتیک, فسفاتاز, گلیسرو فسفات سدیم, Aspergillus niger
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030070,
author = {جواهری, تکتم and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا and طاهری, پریسا},
title = {تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیرازز, ايران},
keywords = {اسید فیتیک- فسفاتاز- گلیسرو فسفات سدیم- Aspergillus niger},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس
%A جواهری, تکتم
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%A طاهری, پریسا
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]