بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه )

نویسندگان: مریم آل عصفور , لیدا فکرت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای جدول زندگی شته خرزهره Aphis nerii Boyer de Fonscolombe بر روی گیاه خرزهره Nerium oleander در پنج دمای ١٠، ١٥ ، ٢٠، ٢٥ و ٣٠ درجه سانتیگراد، دوره نوری ١٢:١٢ روشنایی: تاریکی و رطوبت ٥± ٦٥ درصدمورد بررسی قرار گرفت. طول دوره رشدی سن یک در دمای ١٠، ١٥ ،٢٠، ٢٥ و ٣٠ درجه سانتیگراد به ترتیب ٢٥/٢±٧، ٢٥/١±٦/٣، ٩/٠±٣، ٦/٠±٩/١، ٢/٠±٨/١ به دست آمد. طول دوره رشدی سن چها ر در دماه ای مذکو ر به ترتیب ١٠/٣±٥، ٧/١±٦، ٩٦/٠±٢/٣، ٨/٠±٣/٢ و ٧/٠±٩/١برآورد گردید. طولانی ترین دوره پورگی در ١٠ درجه سانتیگراد و کوتاهترین در٣٠ درجه سانتیگراد دیده شد. بیشترین طو ل عمر حشرا ت کامل در °C ١٠ (٧/٢٠±٤٥) و کمترین طول عمر در °C ٣٠ (١/٢±٢/١٠)مشاهده شد. میزان باروری شته در ، ٢٥ و ٣٠ درجه سانتیگراد تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت و بیش از ١٨ پوره توسط هر فرد تولید شد. نرخ رشد ذاتی جمعیت (r) و نرخ رشد محدود جمعیت (λ) در °C ٢٥ بیشترین بود (١٧/٠=r روز و ٢٠/١=λ روز). نر خ رشد خالص (R°) در ١٥ ،٢٠، ٢٥ درجه سانتیگراد بیشترین بود. کوتاهترین طول مدت هر نسل (T) در دمای °C ٣٠ (٨١/٣±٢/١٠) دیده شد.

کلمات کلیدی

, جدول زندگی, شته خرزهره, Aphis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030077,
author = {مریم آل عصفور and فکرت, لیدا},
title = {جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جدول زندگی، شته خرزهره، Aphis nerii},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه
%A مریم آل عصفور
%A فکرت, لیدا
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]