رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (49-62)

عنوان : ( اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور )

نویسندگان: داود دهنوی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرفسیلهای قارهای در نهشتههای الیگوسن واقع در پهنه بینالود همراه با رخساره سنگی در دو برش دامنجان و طاغان واقع در شمال شهر نیشابور مورد Scoyenia isp., Steinichnus isp., Taenidium Arenicolites isp., Cochlichnus isp, مطالعه قرار گرفتند. اثرفسیلهای شناسایی شده شامل میباشند. این اثرفسیلها مربوط به اثر رخساره اسکوینیا بوده و barretti., Horizontal U-shaped burrows., ,J–shaped burrows.,Root trace. فقط در لایههای ماسه سنگی گسترش دارند. مطالعه محیط رسوبی بر پایه دادههای رسوب شناختی و رخسارهای و همچنین نوع و فراوانی اثرفسیلها در رسوبات مورد مطالعه، نشان دهنده تشکیل این رسوبات دریک محیط رودخانهای (کانال و حاشیه کانال) است.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: الیگوسن, اثرفسیل, زون بینالود, سیستم رودخانهای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030082,
author = {دهنوی, داود and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and قائمی, فرزین},
title = {اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {واژههای کلیدی: الیگوسن، اثرفسیل، زون بینالود، سیستم رودخانهای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور
%A دهنوی, داود
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A قائمی, فرزین
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2012

[Download]