یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد , امیر باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق، جریان گذرنده ازروی بالوارهی نوسانی به ازای ضخامت های با استفاده ازروشهای عددی (plunging) مختلف حین حرکت فرازوفرود و تکنیک شبکه های دینامیکی شبیه سازی شده است. جریان لزج، آرام و غیر قابل تراکم، در حالت ناپایا مورد بررسی قرار گرفته است. حرکت بالواره به صورت کوسینوسی می باشد که تحت فرکانس و دامنه ی مشخص با ضخامتهای مختلف نوسان می کند. با توجه به ناپایا بودن جریان استفاده از شبکههای دینامیکی روش مناسبی برای این نوع حرکت بالواره می باشد . هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ضخامت بالواره بروی عملکرد آیرودینامیکی می باشد که حرکت بالواره به ازای چهار ضخامت مختلف انجام می شود . به ازای چند NACA 0006 ,0012 ,0024, 0035 فرکانس و دامنهی ثابت باضخامتهای مختلف. نیروی جلوبرندگی با هم مقایسه شده و تاثیرات افزایش ضخامت در بخش نتایج ارائه شده است . دراین تحقیق نشان داده شده است که درشرایط خاص جریان، فرکانس و دامنه ی مشخص با افزایش ضخامت بالواره گردابه های حول لبه حمله ی بالواره قویتر شده و جدایش را به تاخیر می اندازند . ب ا تغییر هندسه و بوجود آمدن تاخیر در جدایش گردابهها مشخص شد که متوسط زمانی ضریب جلوبرندگی افزایش پیدا میکند. همچنین بازدهی جلوبرندگی نیز بدون اینکه تغییری درضریب برا مشاهده شود ، افزایش می یابد . البته درفرکانس و دامنههای پایین افزایش ضخامت بالواره تا حدی موجب افزایش نیروی جلوبرندگی شده و بیش ازآن مقدار بحرانی افزایش ضخامت بالواره موجب تولید بسیار کم و یا عدم تولید نیروی جلوبرندگی خواهد شد. با مقایسهی نتایج منتشر شدهی جدید و نتایج حاصل از این شبیه سازی و بررسی اعتبار سنجی، کلیهی نتایج حاصل قابل تایید می باشد.

کلمات کلیدی

, حرکت فرازوفرود , بالواره نوسانی , شبکه های دینامیکی , ضخامت بالواره – عملکرد آیرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030109,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and زمانی فرد, عبدالمجید and باقری, امیر},
title = {بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حرکت فرازوفرود -بالواره نوسانی - شبکه های دینامیکی - ضخامت بالواره – عملکرد آیرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A زمانی فرد, عبدالمجید
%A باقری, امیر
%J یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2012

[Download]