یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20

عنوان : ( دادن رفتار هذلولوی به یک الگوریتم فشار مبنا و بکارگیری آن در حل عددی جریان لوله ضربه در یک WENO شبکه درشت با استفاده ازروش درونیابی مرتبه بالای )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , امین حبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ایده \\\"هذلولوی کردن یک الگوریتم فشار مبنا\\\" به طوری که قادر باشد جریان از ماخ صفر تا 2 را شبیه سازی نماید با استفاده از روش در یک نرم افزار یک بعدی برای جریان WENO درون یابی مرتبه بالای های غیر لزج در حجم محدود توسعه داده شده و برای تحلیل جریان در لوله ضربه از نسبت فشار 10 تا 50 به کار گرفته شده است. هدف کلی مقاله حاضر این است که بتوان با استفاده از فقط یک الگوریتم هم جریان های زیر صوتی و هم جریان های فوق صوتی را در گستره ماخ صفر تا 2 تحلیل کرد. الگوریتم های فشار مبنا در حالت عادی ذات بیضوی دارند و برای شبیه سازی جریان های با سرعت بالا مناسب نیستند. الگوریتم های چگالی مبنا نیز برای شبیه سازی جریان های سرعت پایین مناسب نیستند. زیرا در اعداد ماخ پایین تغییرات چگالی ناچیز است و در نتیجه کوپلینگ سرعت -فشار در الگوریتم های چگالی مبنا ضعیف می شود. بنابراین برای شبیه سازی جریان از ماخ صفر تا 2 (فقط با یک الگوریتم) بایستی از یک الگوریتم فشار مبنا که به آن خاصیت هذلولوی داده شده باشد استفاده کرد. الگوریتم فشار مبنای استفاده شده در این تحقیق است و خاصیت هذلولوی با محاسبه شارها از روش PISO الگوریتم مشخصه ها به آن داده شده است. استفاده از روش مشخصه ها در محاسبه شارها این امکان را برای الگوریتم فراهم آورده است که بتواند تأثیر سرعت سیال بر رفتار بیضوی یا هذلولوی جریان را تشخیص دهد. همچنین موجب درشت تر شدن WENO استفاده از روش درون یابی مرتبه بالای شبکه و کاهش چشمگیر هزینه محاسبات نسبت به روش های مرتبه پایین شده است

کلمات کلیدی

, لوله ضربه , درونیابی WENO روش مشخصه ها, الگوریتم فشار مبنا , خاصیت هذلولوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030110,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and حبیبی, امین},
title = {دادن رفتار هذلولوی به یک الگوریتم فشار مبنا و بکارگیری آن در حل عددی جریان لوله ضربه در یک WENO شبکه درشت با استفاده ازروش درونیابی مرتبه بالای},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوله ضربه - درونیابی WENO روش مشخصه ها-الگوریتم فشار مبنا -خاصیت هذلولوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دادن رفتار هذلولوی به یک الگوریتم فشار مبنا و بکارگیری آن در حل عددی جریان لوله ضربه در یک WENO شبکه درشت با استفاده ازروش درونیابی مرتبه بالای
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A حبیبی, امین
%J یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2012

[Download]