بیستمین کنگره گیاه پزشکی , 2012-08-25

عنوان : ( مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها )

نویسندگان: احسان سپاهی کرناوه , سعید طریقی , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به مکانیسمی گفته می شود که باکتری ها طی آن، از طریق لیگاندهایی به صورت درون و بین گونه ای با یک دیگر ارتباط برقرار Quorum sensing(QS) میکنندو با درک جم عیت باکت ریایی م حیط بیان ژن ه ای خود را به صورت ب هینه تن ظیم می نم ایند.در تح قیق حاضر که با هدف برر سی منشا ای ن مکانی سم در باکت ری rhlI-،lasI-lasR و همچنین میزان تشابه آن با مکانیسم های ارتباط بین سلولی یوکاریوتی و پروکاریوتی صورت گرفت در ابتدا توا لی ژن ه ای P. aeruginosa هستند، با توالی ژن های دخیل در ارتباط ه ای اندوک رینی، پاراک رینی، اتوک رینی و P. aeruginosa در QS و سودوموناس کوینولون،که سه مکانیسم مختلف rhlR آبشارهای پروت ئین کینازی در یوکاریوتها تط بیق داده شدند. همچنین تط بیق توا لی این ژن ها با ژن ه ای مشابه در میتوکندری، کلروپلاست و پروکاریوت ها انجام ش د. در ادامه برر سی و مق ایسه ساختمان پروت ئین ه ای حاصل از این ژن ها و کوفاکتوره ای متصل به این پروت ئین ها صورت گرف ت. ای ن تحقی ق نشان م ی دهد ک ه مشابهتی اجدادی با مکانیسم های مشابه در یوکاریوت ها و میتوکندری و کلروپلاست ندارد. از این رو م ی تواند هد فی P. aeruginosa موجود در QS سیست مهای بسیار مناسب برای تولید آنتی بیوتیک ها باشد.

کلمات کلیدی

, Quorum sensing, P. aeruginosa
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030111,
author = {سپاهی کرناوه, احسان and طریقی, سعید and شهریاری احمدی, فرج اله and باقری, عبدالرضا},
title = {مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {Quorum sensing; P. aeruginosa},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها
%A سپاهی کرناوه, احسان
%A طریقی, سعید
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A باقری, عبدالرضا
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی
%D 2012

[Download]