سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان )

نویسندگان: نرگس خاتون دولت آبادی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداسازی جریان پایه به منظور شناسایی سهم آب زیرزمینی در جریان رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه سهم جریان پایه، با عنوان شاخص جریان پایه (BFI) در بخشی از حوضه آبریز مهارلو-بختگان شامل چهار محدوده مطالعاتی و چهار ایستگاه هیدرومتری برآورد شده است. هدف اصلی این مطالعه مقایسه بین روش های جداسازی فیلتر دیجیتال بازگشتی و انتخاب مناسب ترین روش می باشد.به این منظور از روشی ساده جهت تعیین پارامتر فیلتر، به عنوان پارامتری از روش های جداسازی فیلتر دیجیتال با استفاده از تحلیل منحنی فروکش استفاده شد. نتایج به صورت گرافیکی و عددی مورد مقایسه قرار گرفت. در هر دو روش مقایسه نتایج، مشخص شد که روش فیلتر اکهاردت مناسب تر به نظر میرسد. از سویی دیگر به لحاظ بررسی های آماری دارای کمترین انحراف معیار نسبت به الگوریتم چامپمن و روش لین و هولیک (BFLOW) می باشد. ضمن آنکه روش فیلتر اکهاردت به ترتیب دارای مقدار همبستگی 82/0 و 78/0 با روش های ذکر شده است. علت مناسب تر بودن روش-فیلتر اکهاردت می تواند به این به دلیل باشد که در این روش تا حدودی خصوصیات هیدرولوژیک و زمین شناسی حوضه در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

, پارامتر فیلتر و تحلیل منحنی فروکش, جداسازی جریان پایه, شاخص جریان پایه, فیلتر دیجیتال بازگشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030119,
author = {دولت آبادی, نرگس خاتون and فریدحسینی, علیرضا and داوری, کامران and مساعدی, ابوالفضل},
title = {برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {پارامتر فیلتر و تحلیل منحنی فروکش، جداسازی جریان پایه، شاخص جریان پایه، فیلتر دیجیتال بازگشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان
%A دولت آبادی, نرگس خاتون
%A فریدحسینی, علیرضا
%A داوری, کامران
%A مساعدی, ابوالفضل
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]