سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( بررسی و تعیین مناسب ترین نمایه خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستان. )

نویسندگان: معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , سعید مصباح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر در سطح استان گلستان به منظور تعیین بهترین نمایه خشکسالی انجام شده است. لذا در این تحقیق برای انجام این هدف از داده های بارندگی 20 ایستگاه که دارای طول دوره آماری بیش از 30 سال بوده اند (55-1354 الی 87-1386)، استفاده شد. بعد از بررسی داده ها و تعیین صحت و همگنی داده های بارندگی با استفاده از آزمون های آماری مختلف، وضعیت رطوبتی ایستگاه های مورد مطالعه با استفاده از چهار نمایه دهک های بارندگی، درصد نرمال بارندگی، بارش استاندارد شده و Z-Score کمی شد. سپس به منظور تعیین بهترین نمایه در سطح استان از کمینه بارندگی و ضریب همبستگی بین مقادیر کمی شده و مقادیر بارندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که نمایه دهک های بارندگی و نمایه بارش استاندارد شده هم از نظر تقارن وقوع کمینه بارندگی با دو وضعیت خشکسالی بسیار شدید و شدید و هم از نظر میانگین همبستگی و انحراف معیار نسبت به دیگر نمایه های مورد مطالعه بهتر بوده است. از این رو نسبت به دیگر نمایه ها در تعیین خشکسالی های هواشناسی برتر بوده است. ضمن اینکه نمایه Z-Score نیز نتایج تقریباً مشابه و همسویی با بارش استاندارد شده داشته است

کلمات کلیدی

, نمایه خشکسالی, کمینه بارندگی, میانگین همبستگی, انحراف معیار, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030120,
author = {معصومه عیوضی and مساعدی, ابوالفضل and سعید مصباح},
title = {بررسی و تعیین مناسب ترین نمایه خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستان.},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {نمایه خشکسالی، کمینه بارندگی، میانگین همبستگی، انحراف معیار، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تعیین مناسب ترین نمایه خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستان.
%A معصومه عیوضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سعید مصباح
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]