سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( پیش بینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از ماتریس احتمال انتقال. )

نویسندگان: معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , حمید رضا اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی پدیده ای طبیعی و تکرارشدنی است که در اثر کاهش میزان بارندگی در یک دوره زمانی مشخص حادث می گردد با توجه به وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای اخیر، اهمیت پرداختن به مقوله پیش بینی خشکسالی بیش از پیش آشکار می-شود. به منظور بررسی این امر، از آمار بارندگی فصلی 7 ایستگاه استان گلستان طی سال های 55-1354 الی 86-1385 استفاده شد. برای ارزیابی و پیشبینی خشکسالی از یک چارچوب احتمالاتی استفاده شد که شامل تحقیق رفتار آماری شاخص خشکسالی SPI با استفاده از مدل مارکف مرتبه اول سه حالته است . سه حالت مذکور شامل گروه های ترسالی، نرمال و خشکسالی می باشد. با استفاده از مدل مذکور احتمال انتقال گذار(، دوام پایداری(، مدت و فراوانی پایداری ها را در گروه های فوق در طول زمان (فصل(، مکان (ایستگاه مبنا گنبد) و زمان -مکان محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط احتمال ماندگاری، متوسط تداوم و فراوانی نسبی وضعیت نرمال بیش از وضعیت خشک و شرایط خشک بیش از شرایط مرطوب می باشد. ضمن آنکه مقادیر همین خصوصیات در مورد وضعیت های خشک بیشتر از وضعیت مرطوب می باشد.

کلمات کلیدی

, احتمال انتقال, استان گلستان, خشکسالی, دوام, فراوانی, مدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030121,
author = {معصومه عیوضی and مساعدی, ابوالفضل and حمید رضا اسلامی},
title = {پیش بینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از ماتریس احتمال انتقال.},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {احتمال انتقال، استان گلستان، خشکسالی، دوام، فراوانی، مدت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از ماتریس احتمال انتقال.
%A معصومه عیوضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A حمید رضا اسلامی
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]