پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , مرتضی بهروزلک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثرات مقایسهای سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر سیستم ایمنی هومورال و سلولی جوجههای گوشتی با استفاده از 384 قطعه جوجه گوشتی یکروزه با 8 تیمار و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار طی یک دوره 42 روزه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره 0درصد پودر / 0درصد پودر دارچین 4- جیره پایه + 3 / 0درصد پودر دارچین 3- جیره پایه + 2 / پایه 2- جیره پایه + 1 0درصد پودر دارچین 7- جیره پایه / دارچین 5- جیره پایه + پروبیوتیک پریمالاک 6- جیره پایه + پروبیوتیک پریمالاک + 2 0درصد پودر دارچین بودند. برای ارزیابی / + آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین 8- جیره پایه + آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین + 2 0 سیسی محلول 10 درصد / گلبول قرمز خون گوسفند) به میزان 5 )SRBC ایمنی هومورال و سنجش تیتر آنتیبادی علیه در روزهای 28 و 35 آزمایش به عضله سینه دو قطعه جوجه از هر تکرار تزریق گردید. سپس خونگیری از جوجه- SRBC ها در روزهای 35 و 42 انجام گردید. برای بررسی ایمنی سلولی در سن 42 روزگی آزمایش ازدیاد حساسیت برای دوپرنده بترتیب در G نشان داد که در سن 35 و 42 روزگی میزان تولید ایمنوگلوبولین SRBC از هر پن انجام شد. نتایج آزمایش در تست ایمنی سلولی در 24 ساعت پس از تزریق .(P<0/ تیمارهای شاهد و تیمار 2 اختلاف آماری معنیداری داشتند( 05 این مطالعه نشان میدهد که استفاده از پودر دارچین و .(P<0/ در تیمار 6 اختلاف معنیداری با سایر تیمارها مشاهده شد( 05 پروبیوتیک در جیره غذایی جوجههای گوشتی سبب بهبود پاسخ ایمنی میگردد.

کلمات کلیدی

, پودر دارچین, آنتیبیوتیک, پروبیوتیک, سیستم ایمنی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030129,
author = {بهروزلک, محمدعلی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and مرتضی بهروزلک},
title = {مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پودر دارچین- آنتیبیوتیک- پروبیوتیک- سیستم ایمنی- جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
%A بهروزلک, محمدعلی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A مرتضی بهروزلک
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]