پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (137-144)

عنوان : ( تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه )

نویسندگان: ملک حسین دلاور , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت (صبح در مقابل عصر)، افزودنی های میکروبی و طول مدت سیلو کردن بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه انجام شد. بدین منظور علوفه یونجه در دو نوبت ( 8 صبح) و ( 7 عصر) برداشت و به کمک چاپر به قطعات 10 تا 12 سانتی متری خرد و در 105 تا 106 به ازای هر گرم علوفه تازه) در بسته های cfu) 2 با و بدون افزودنی میکروبی × قالب طرح داده های تکرار شونده در قالب آزمایش فاکتوریل 2 10 و 30 روز بعد از سیلوکردن باز و مؤلفه های شیمیایی آنها تعیین گردید. تغییر زمان برداشت از صبح به عصر به طور ، پلاستیکی سیلو شد. سیلوها 3 کاهش اتلاف ماده خشک و نیتروژن و کاهش میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی در علوفه سیلو شده ،pH معنی داری باعث کاهش گردید. تغییر زمان برداشت موجب کاهش نیتروژن غیر پروتئینی، نیتروژن آمونیاکی و نسبت نیتروژن غیر پروتئینی به نیتروژن کل شد . در سیلاژهای غلظت الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، نیتروژن آمونیاکی و نسبت نیتروژن غی ر پروتئین ی به ،pH عمل آوری شده با افزودنی های میکروبی محتوای پروتئینی خام و ماده خشک سیلاژ را به طور معنی داری کاهش داد ،pH ، نیتروژن کل به طور معنی داری کاهش یافت. طول مدت سیلوکردن ولی غلظت ترکیبات نیتروژنه غیر پروتئینی، نیتروژن آمونیاکی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی به طور معنی داری تحت تاثیر طول مدت سیلو کردن افزایش یافت. ماده آلی و میزان خاکستر سیلاژها تحت تاثیر زمان برداشت، زمان سیلوکردن و افزودن یهای میکروبی قرار نگرفت . به طورکلی تغییر زمان برداشت از صبح به عصر و استفاده از افزودنی های میکروبی موجب بهبود شرایط تخمیر و افزایش ارزش تغذیه ای سیلاژ یونجه گردید. تاثیر طول مدت سیلوکردن بر اغلب مؤلفه های شیمیایی علوفه سیلو شده معنی دار بود به طوری که برخی مؤلفه ها تحت تاثیر طول مدت سیلوکردن، کاهش و برخی دیگر افزایش یافتند.

کلمات کلیدی

, سیلاژ یونجه, افزودنی میکروبی, زمان برداشت و طول مدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030131,
author = {دلاور, ملک حسین and طهماسبی, عبدالمنصور and ولی زاده, رضا},
title = {تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {137--144},
numpages = {7},
keywords = {سیلاژ یونجه، افزودنی میکروبی، زمان برداشت و طول مدت سیلوکردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه
%A دلاور, ملک حسین
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ولی زاده, رضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]