نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور , 2012-10-02

عنوان : ( نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟ )

نویسندگان: رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله ی حاضر سعی بر آن دارد تا به واکاوی، مداقه و مطالعه ی مفهوم نخبگی (مخ+بهی) پرداخته و آن را با مفهوم مخبگی (مخ+بگی) مقایسه نماید. از دیدگاه نگارنده، نخبگی مفهومی است حقیقی و روان شناسی که عاری از دغدغه های اجتماعی می باشد، در حالیکه مخبگی مفهومیست سیاسی-اجتماعی که بر پیکره ی جامعه تحمیل می شود و ممکن است با حقیقت نخبگی فرسنگها فاصله داشته باشد. به نظر می رسد هر چه شکاف میان نخبگی و مخبگی در جامعه بیشتر باشد، آن جامعه نمی تواند به تعالی زودرس دست یابد و قله های رفیع موفقیت را به شتاب فتح نماید. از این رو، نویسنده پس از تبیین دو مفهوم ذکر شده به ارایه ی مثال ها و مصداق هایی برای روشن شدن این مفاهیم می پردازد و در پایان پیشنهاد هایی را جهت پرکردن شکاف بین این دو مفهوم ارایه می نماید.

کلمات کلیدی

, نخبگی, مخبگی, مفهوم روانی, مفهوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030136,
author = {پیش قدم, رضا},
title = {نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟},
booktitle = {نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نخبگی، مخبگی، مفهوم روانی، مفهوم اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟
%A پیش قدم, رضا
%J نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور
%D 2012

[Download]