مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (29-38)

عنوان : ( ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه )

نویسندگان: محمّد فرشاد , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره‌گیری از تولیدات پراکنده و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری‌های غیر کلان در زمینه تولید، می‌تواند علاوه بر کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه شبکه انتقال و تولید نیروگاهی، مزایای فراوانی از جمله بهبود ساختار رقابتی بازار برق و کاهش هزینه‌های تامین انرژی الکتریکی داشته باشد. در این مقاله، قانونی تشویقی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدات پراکنده در یک بازار با قانون تسویه تمایزی پیشنهاد شده است. همچنین، اثرات قانون تشویقی مذکور از دو دیدگاه سرمایه‌گذار تولید پراکنده و بهره‌بردار مستقل سیستم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این رابطه، جهت بررسی اثرات قانون تشویقی سرمایه‌گذاران تولیدات پراکنده، الگوریتمی بر اساس تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو و روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک (GA) به‌منظور جایابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده ارائه و پیشنهاد گردیده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم 30 باسه IEEE اجرا شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, تولید پراکنده, قانون تسویه تمایزی, جایابی و تعیین ظرفیت بهینه, مونت کارلو, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030140,
author = {فرشاد, محمّد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and ساده, جواد},
title = {ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {2},
month = {November},
issn = {2676-5810},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {تولید پراکنده، قانون تسویه تمایزی، جایابی و تعیین ظرفیت بهینه، مونت کارلو، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه
%A فرشاد, محمّد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A ساده, جواد
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 2676-5810
%D 2012

[Download]