زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (8), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (111-123)

عنوان : ( مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS )

نویسندگان: مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی مسیر جاده نیاز به یک فرآیند ارزیابی گسترده به منظور شناسایی بهترین راه ممکن، برای عبورجاده دارد. در طراحی شبکه راه مناسب، باید عواملی مانند شیب منطقه، کاربری اراضی و نوع خاک در نظر گرفته شود که از جمله عوامل ناپایداری دامنه ها در امتداد مسیر جاده ها به خصوص در مناطق جنگلی می باشند. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در شرق استان مازندران، جنوب شهرستان نکا و در محدوده جاده بندبن-لایی واقع شده است. در این مقاله زمین لغزشهای رخداده در محدوده مورد مطالعه که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در این منطقه شده است، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بالا بودن تعداد زمین لغزشها در جاده قدیمی بندبن-لایی اقدام به شناسایی مسیر جدیدی با ضریب ایمنی بیشتر گردید. بدین منظور، تعدادی از عوامل زمی نشناسی و ژئومرفولوژیکی تأثیر گذار بر ناپایداریهای دامن های در این منطقه، مطالعه و بررسی شد. همچنین موقعیت جغرافیایی زمین اقدام به تهیه لای ههای رقومی (GIS) ثبت شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GPS لغزشهای رخداده در این مسیر و اطراف آن با استفاده از و رستری فاکتورهای موثر در وقوع زمین لغزشهای این منطقه گردید. نتیجه به دست آمده در نقش های که مناسبترین و کوتاهترین مسیر جاده را بین دو نقطه مورد نظر در منطقه مورد مطالعه مشخص م یکند، ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, البرز, جاده, زمین لغزش, مازندران, مسیر جدید, ضریب ایمنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030156,
author = {فتاحی بندپی, مریم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-8574},
pages = {111--123},
numpages = {12},
keywords = {البرز، جاده، زمین لغزش، مازندران، مسیر جدید، ضریب ایمنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS
%A فتاحی بندپی, مریم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2012

[Download]