المپیک, دوره (13), شماره (31), سال (2005-3) , صفحات (41-50)

عنوان : تاثير برنامه تمريني بر نسبت فعاليت الكتريكي عضلات پهن داخلي مايل به پهن خارجي در زنجيره حركتي بسته زانو ( تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , اسماعیل ابراهیمی تکامجانی , رضا قراخانلو , حمید رضا رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو بود. بدین منظور، 23 دانشجوی مرد سالم غیرورزشکار (سن 10.8 21± سال، وزن 10 66± کیلوگرم و قد 8 174± سانتی متر) انتخاب شدند. نخست با نصب الکترودهای دو قطبی روی موتور پوینت عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی، فعالیت الکتریکی (EMG) این عضلات از حالت طبیعی ایستادن در زوایای 90-75-60-45-30-15-0 درجه زانو به وسیله دستگاه بیوفیدبک در مرحله پیش از تمرین ثبت و پس از 8، 16 و 24 جلسه برنامه وزنه تمرینی فزاینده نیم اسکات، مجدداً آزمایش الکترومیوگرافی تکرار شد. پس از ثبت فعالیت الکتریکی به وسیله دستگاه بیوفیدبک و محاسبه نسبت انتگرال فعالیت الکتریکی عضلات با کمک آزمونهای آماری تحلیل واریانس، تعقیبی توکی و t- وابسته، میانگینهای نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی مقایسه شدند و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که برنامه تمرینی به ویژه 16 و 24 جلسه تمرین، بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زوایای مفصل زانو تاثیر معناداری داشته است، به طوری که با کاهش یا حذف اختلاف نسبت فعالیت الکتریکی این عضلات در زوایای مفصل زانو، الگوی فعالیت عضلات به نفع عضله پهن داخلی مایل تغییر یافته است که در نتیجه سبب بهبود عملکرد سازوکار اکستنسوری عضله چهار سر ران و افزایش دامنه حرکتی کارای مفصل زانو در زنجیره حرکتی بسته شده است

کلمات کلیدی

, برنامه تمرینی, فعالیت الکتریکی, عضلات پهن داخلی مایل, عضلات پهن خارجی, زنجیره حرکتی بسته زانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103016,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and اسماعیل ابراهیمی تکامجانی and رضا قراخانلو and حمید رضا رجبی},
title = {تاثير برنامه تمريني بر نسبت فعاليت الكتريكي عضلات پهن داخلي مايل به پهن خارجي در زنجيره حركتي بسته زانو},
journal = {المپیک},
year = {2005},
volume = {13},
number = {31},
month = {March},
issn = {1025-4277},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {برنامه تمرینی، فعالیت الکتریکی، عضلات پهن داخلی مایل، عضلات پهن خارجی، زنجیره حرکتی بسته زانو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير برنامه تمريني بر نسبت فعاليت الكتريكي عضلات پهن داخلي مايل به پهن خارجي در زنجيره حركتي بسته زانو
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
%A رضا قراخانلو
%A حمید رضا رجبی
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2005

[Download]