همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06

عنوان : ( بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر )

نویسندگان: سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 90-1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح پسماند گندم شامل صفر، 5، 10 و 15 تن پسماند در هکتار بود. نتایج نشان داد که بیشترین دامنه تراکم نسبی علف های هرز برای دم روباهی (11/42-65/17 درصد) و کمترین دامنه تراکم نسبی برای تاج خروس ایستاده (26/5-94/2 درصد) بدست آمد. اثر مقادیر مختلف مصرف پسماند گندم بر تراکم و زیست توده علف های هرز معنی دار (01/0≥p) بود. بطوریکه با افزایش مصرف پسماند از صفر تا 15 تن در هکتار، تراکم و زیست توده علف های هرز کاهش یافت. بیشترین و کمترین زیست توده علف های هرز به ترتیب برای مقادیر صفر و 15 تن پسماند در هکتار با 5/23 و 6/3 گرم در متر مربع مشاهده شد. چنین بنظر می رسد که بتوان با بهره گیری از پسماندهای گیاهی بجای استفاده از روش های شیمیایی بطور مؤثری علفهای هرز را کنترل کرد.

کلمات کلیدی

, بقایای گیاهی, علف کش شیمیایی, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030160,
author = {خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی and گلثومه عزیزی and نادی بهلولی, سوسن},
title = {بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی},
year = {2012},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {بقایای گیاهی، علف کش شیمیایی، علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%A گلثومه عزیزی
%A نادی بهلولی, سوسن
%J همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
%D 2012

[Download]