اقتصاد پولی، مالی, دوره (18), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (61-84)

عنوان : ( تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمد دانش نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, رشد اقتصادی, روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL), اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030176,
author = {هوشمند, محمود and محمد دانش نیا},
title = {تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2012},
volume = {18},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {61--84},
numpages = {23},
keywords = {توسعه مالی، رشد اقتصادی، روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران
%A هوشمند, محمود
%A محمد دانش نیا
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2012

[Download]