اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (452-474)

عنوان : ( تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی )

نویسندگان: زهرا عبدالهی , محمود هوشمند , محمد دانش نیا , زهره اسکندری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقاله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, شوک تقاضا, شوک عرضه, رشد اقتصادی, روش VAR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030179,
author = {زهرا عبدالهی and هوشمند, محمود and محمد دانش نیا and زهره اسکندری پور},
title = {تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {452--474},
numpages = {22},
keywords = {شوک تقاضا، شوک عرضه، رشد اقتصادی، روش VAR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی
%A زهرا عبدالهی
%A هوشمند, محمود
%A محمد دانش نیا
%A زهره اسکندری پور
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]