بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران )

نویسندگان: ایرن روح آبادی , حمید روحانی , عباس همتی کاخکی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش و جایگاه زعفران در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خراسان مرکزی و جنوبی و رقابت این محصول در بازارهای جهانی، بررسی عوامل بیماریزای آن در مناطق عمد هی زعفرانکاری ضروری به نظر م یرسد. در سال زراعی ٨٨ ، طی دو مرحله نمونه ب رداری از مزارع زعفران، نمون ههای مشکوک به بیماری ازشهرستان های عمد هی زعفرانکاری استا نهای خراسان رضوی و جنوبی جمع آوری گردید. از نمونه های آلوده، ١٠٠ جدایه ی قارچی جدا و خالص سازی شد. قارچ هایAspergillus sp ،Bipolaris australiensis Acremonium sp.،Botrytis cinerea ،Penicillium sp. شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, قارچ, عامل پوسیدگی, بنه ی زعفران , ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030180,
author = {روح آبادی, ایرن and روحانی, حمید and عباس همتی کاخکی and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {قارچ، عامل پوسیدگی، بنه ی زعفران ، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران
%A روح آبادی, ایرن
%A روحانی, حمید
%A عباس همتی کاخکی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]