بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی جدایه های گونه های تریکودرما علیه Bipolaris australiensis و Botrytis cinerae عوامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شرایط آزمایشگاه )

نویسندگان: ایرن روح آبادی , حمید روحانی , عباس همتی کاخکی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژهای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. در این تحقیق قدرت بیوکنترلی 5جدایه از گونه های تریکودرما شاملT.koningii(Tk و( 77 T.harizianum(Th7, ThBi) ،Trichoderma virense (Tv65 , Tv در برابر Botrytis cinerea و Bipolaris australiensisدر شرایط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمونهای کشت متقابل و ترکیبات فرار خارج سلولی تمام جدایه های تریکودرما در بازدارندگی رشد هیف عوامل بیماریزا موثر بودند.

کلمات کلیدی

, تریکودرما , Bipolaris australiensis , Botrytis cinerae , عوامل پوسیدگی, بنه ی زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030183,
author = {روح آبادی, ایرن and روحانی, حمید and عباس همتی کاخکی and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی جدایه های گونه های تریکودرما علیه Bipolaris australiensis و Botrytis cinerae عوامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شرایط آزمایشگاه},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تریکودرما ، Bipolaris australiensis ; Botrytis cinerae ، عوامل پوسیدگی، بنه ی زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی جدایه های گونه های تریکودرما علیه Bipolaris australiensis و Botrytis cinerae عوامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شرایط آزمایشگاه
%A روح آبادی, ایرن
%A روحانی, حمید
%A عباس همتی کاخکی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]