پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (277-283)

عنوان : ( بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan) )

نویسندگان: امیر استادی جعفری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن بر روی گیاه جو، شش تیمار کودی به‌صورت کود اوره (0، 20، 40، 60، 80 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در کنار تیمار تلقیح باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) به‌عنوان کود بیولوژیک، با هم مقایسه شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار، در سال 1387در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که اختلاف بین تیمار‌های مورد بررسی در صفات شاخص سطح برگ، تجمع وزن‌خشک، سرعت رشد محصول، وزنخشک ریشه و اندام هوایی و نیز عملکرد دانه گیاه جو معنیدار بود. در وزنخشک اندام هوایی تفاوت معنی داری بین تیمار کود بیولوژیک و تیمار‌های 60 و 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده نشد. وزنخشک ریشه در تیمار کود بیولوژیک با سایر سطوح کودی افزایش معنی‌داری نشان داد و در نسبت وزنخشک ریشه به‌اندام هوایی نیز نتیجه مشابهی به‌دست آمد. عملکرد دانه نیز در تیمار کود بیولوژیک و تیمار‌های 80 و 100 کیلوگرم اختلاف معنی‌داری نشان نداد. مقایسات میانگین انجام شده در سطح 5 درصد همچنین نشان داد که تفاوت معنی‌داری در سه نمونه‌گیری انتهایی شاخص سطح‌برگ بین تیمار باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و تیمار‌های 40، 60 و 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد باکتری‌های ازتوباکتر و آزوسپریلوم قادرند در ریشه‌زایی بیش از 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در سایر شاخص‌ها معادل 40 تا 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، سودمند باشند.

کلمات کلیدی

, ازتو باکتر, آزوسپریلوم, جو, سیستم ریشه‌ای, کود نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030189,
author = {استادی جعفری, امیر and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا},
title = {بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {277--283},
numpages = {6},
keywords = {ازتو باکتر، آزوسپریلوم، جو، سیستم ریشه‌ای، کود نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan)
%A استادی جعفری, امیر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]