آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-11) , صفحات (818-825)

عنوان : ( تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت )

نویسندگان: لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آهن عنصری ضروری برای رشد گیاهان است. وجود آهک، کمبود مواد آلی خاک وکاربرد بیش از اندازه فسفر در خاک ها از عوامل موثر بر فراهمی آهن است. از این رو در یک آزمایش گلخانه ای تاثیرآهک، فسفر و ماده آلی بر رشد و جذب آهن در گیاه ذرت بررسی شد. تیمارها شامل دو سطح آهک (صفر و دو درصد کربنات کلسیم)، ماده آلی (صفر و یک درصدکود گاوی)، و سه سطح فسفر (صفر، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار بود. نتایج آزمایش نشان داد که کود گاوی سبب افزایش معنی دار وزن خشک شاخساره، غلظت و جذب آهن در گیاه ذرت شد. کاربرد آهک بر وزن خشک شاخساره تاثیر معنی داری نداشت لیکن غلظت و جذب کل آهن در گیاه را کاهش داد. کاربرد فسفر سبب افزایش وزن خشک شاخساره گردید لیکن. غلظت و جذب کل آهن با کاربرد فسفر کاهش یافت. بررسی برهمکنش کود گاوی و هر یک از تیمارهای آزمایشی نشان می دهد که کاربرد کود آلی می تواند اثر منفی ناشی از آهک و زیادی فسفر بر فراهمی آهن را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, عناصر کم مصرف , آهک و کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030191,
author = {قرشی, لیلی السادات and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {818--825},
numpages = {7},
keywords = {عناصر کم مصرف ، آهک و کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت
%A قرشی, لیلی السادات
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]