همایش سراسری امنیت پایدار , 2012-05-29

عنوان : ( نفت و امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: وحید سینائی , فاطمه دانشورمحمدزادگان , سمانه شفیع زاده برمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درنظام بین الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی نخستین هدف، اولویت و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملی و صیانت از خود است. ازگذشته تأمین امنیت ملی پایدار شامل سه نوع آمادگی بوده است :1-آمادگی نظامی 2-آمادگی سیاسی 3-آمادگی اقتصادی. اما باپایان جنگ سرد فاکتورهای اقتصادی امنیت ملی، اهمیت بیشتری یافته اند. دراین میان امنیت ملی کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر وجود نفت و رونق و شکوفایی صنعت نفت در این کشورها قراردارد . ازآنجاکه قدرت مادی دولت ، در ایران به میزان قابل توجهی متکی به نفت است این مقاله در نظر دارد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان از\\\" نفت\\\" بعنوان عامل فرصت ساز جهت تحقق \\\"امنیت ملی پایدار\\\" استفاده کرد؟ به نظر می رسد نفت به اشکال گوناگون می تواند به امنیت ملی ایران کمک کند. وجود منابع و ذخایر نفت به خودی خود می تواند به فرصتی برای تأمین امنیت ایران تبدیل شود. جذب سرمایه های بین المللی نه فقط به رونق فعالیتهای نفتی بلکه تأمین امنیت کشور هم کمک می کند. افزون براین حفظ موقعیت ایران به عنوان یک کشور صادرکننده بزرگ نفت در منطقه خلیج فارس ،اوپک و جهان به خودی خود امنیت زا می باشد. از سوی دیگر درآمدهای نفتی به توسعه اقتصادی و توانمندی ایران در سایر بخش ها از جمله بخش امنیت مساعدت می کنند. بنابراین دراین مقاله تلاش می شود اشکال وراه های متفاوتی که نفت و بهره برداری ازدرآمدهای نفتی می توانند به امنیت ملی ایران کمک کند، شناسایی و بررسی شوند.

کلمات کلیدی

, نفت, امنیت ملی پایدار , رشداقتصادی, سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030196,
author = {سینائی, وحید and دانشورمحمدزادگان, فاطمه and شفیع زاده برمی, سمانه},
title = {نفت و امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران},
booktitle = {همایش سراسری امنیت پایدار},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نفت، امنیت ملی پایدار ،رشداقتصادی،سرمایه گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نفت و امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران
%A سینائی, وحید
%A دانشورمحمدزادگان, فاطمه
%A شفیع زاده برمی, سمانه
%J همایش سراسری امنیت پایدار
%D 2012

[Download]