3rd Iranian agricultural biotechnology congress , 2012-09-03

عنوان : ( تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR )

نویسندگان: محمد محسن زاده , الهام رحمتیان , غلامرضا هاشمی تبار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی ژن های کدکننده انتروتوکسین های استافیلوکوکوسی SEA، SEB، SEC، SED و SEE در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن بود. در این مطالعه تعداد 44 جدایه استافیلوکوکوس کواگولاز منفی شامل استافیلوکوکوس کروموژنز (8/31%)، استافیلوکوکوس هایکوس (2/27%)، استافیلوکوکوس کاپرا (7/22%)، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (3/11%)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (5/4%) و استافیلوکوکوس سیمولانس (2/2%) به روش آزمایشگاهی و PCR مورد تشخیص و تایید قرار گرفتند. از مجموع 44 جدایه مورد مطالعه، 10 جدایه (73/22%) دارای ژن کدکننده برای یک نوع انتروتوکسین بودند. بیشترین فراوانی مربوط به ژن کدکننده انتروتوکسین A (sea) (6جدایه، 60%) و سپس sec (4 جدایه، 40%) بود. هیچکدام از جدایه ها واجد ژن های seb، sed و see نبودند. با توجه به مقادیر بالای آلودگی استافیلوکوکوسی در شیر، استافیلوکوکوس های انتروتوکسیژنیک در شیر خام به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت مصرف کنندگان می باشند. لذا تشخیص این سویه ها و کنترل منابع آلودگی شیر باید به عنوان بخشی از استانداردهای کنترل کیفی شیر و فراورده های لبنی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی, PCR , انتروتوکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030204,
author = {محسن زاده, محمد and رحمتیان, الهام and هاشمی تبار, غلامرضا},
title = {تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR},
booktitle = {3rd Iranian agricultural biotechnology congress},
year = {2012},
location = {Mashhad, ايران},
keywords = {استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی، PCR ، انتروتوکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR
%A محسن زاده, محمد
%A رحمتیان, الهام
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%J 3rd Iranian agricultural biotechnology congress
%D 2012

[Download]