پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (100-108)

عنوان : ( اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سیدعلی حسینی غفاری , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش از 400 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 6 و 9 درصد) و دو سطح آنزیم بتاماناناز از روز هشت دوره ، 5 تکرار به مدت 6 هفته استفاده شد . هشت تیمار غذایی با 4 سطح کنجاله گوار (صفر، 3 آزمایش تا انتهای دوره به جوجه ها خورانده شدند . مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار، آنزیم و اثر متقابل آنها قرار نگرفتند. افزایش کنجاله گوار موجب کاهش در میزان گوشت سینه و افزایش ویسکوزیته مواد گوارشی در دوره آغازین ( 19 روزگی ) شد. افزودن آنزیم موجب کاهش ویسکوزیته مواد گوارشی در 19 روزگی شد. همچنین استفاده از سطوح بالای کنجاله گوار موجب افرایش زمان عبور مواد هضمی از لوله گوارش می شود. نتایج این آزمایش نشان دهنده ی عدم تفاوت بین عملکرد حاصل از تیمار های مختلف حاوی کنجاله گوار و آنزیم با گروه شاهد در دوره ی پرورشی جوجه های گوشتی بود و مصرف کنجاله گوار تا سطح 9% بدون هیچ اثر منفی بر عملکرد و لاشه جوجه های گوشتی تا 42 روزگی می باشد .

کلمات کلیدی

, کنجاله گوار, بتا ماناناز, جوجه گوشتی, ویسکوزیته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030215,
author = {حسینی غفاری, سیدعلی and گلیان, ابوالقاسم and طهماسبی, عبدالمنصور and کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {100--108},
numpages = {8},
keywords = {کنجاله گوار، بتا ماناناز، جوجه گوشتی، ویسکوزیته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی
%A حسینی غفاری, سیدعلی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]